Jeugdinrichting

Ejeugdgevangenisr zijn in onze maatschappij jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Sommigen hebben een strafbaar feit gepleegd en verblijven in een gesloten jeugdinrichting. Andere jongeren hebben psychische problemen en zijn een gevaar voor zichzelf en hun omgeving. Deze jongeren verblijven in een gesloten groep bij een jeugdzorgplus instelling en gaan daar naar school.  Een toekomstperspectief is voor iedere jongere van belang, niet in het minst voor deze groep!

Aansluiten op vervolgonderwijs of arbeid

VSO-scholen hebben te maken met de wet kwaliteit (V)SO. Dit houdt in dat deze scholen drie uitstroom-profielen kunnen aanbieden:

  • Vervolgonderwijs
  • Arbeid
  • Dagbesteding

Stages worden gecreëerd, het ontwikkelingsperspectief wordt helder en het opbrengstgericht werken wordt ingevoerd. Door het werken met een portfolio voelt de jongere zich verantwoordelijk voor zijn leerproces, hij heeft iets in handen waarmee hij op een volgende school weer verder kan.

Een flinke onderwijskundige kluif, waar ik met betrokken docenten en begeleiders graag mijn tanden in zet. De samenleving en deze jongeren verdienen resultaat.

Voor veel jongeren in een jeugdinrichting of jeugdzorg plus instelling kan het interessant zijn een opleiding op MBO-niveau 1 (entree-opleiding) te halen. Ik help uw school contact te leggen met een ROC in de regio.  U biedt op locatie de MBO-opleiding aan en het ROC draagt zorg voor de examinering. Uw team leert hierbij hoe het in het MBO werkt, en waar zij speelruimte hebben om van het MBO-curriculum af te wijken omdat de specifieke situatie dat verlangt.

Opbrengsten

De loopbaan van de jongere staat centraal, zodat hij gericht begeleid wordt naar arbeid of een vervolgopleiding. Het leertraject sluit aan op landelijke standaarden, zodat uw traject inspectie-proof is. En in een gesloten setting is het de uitdaging de buitenwereld naar binnen te halen. Medewerkers van school en instelling komen in contact met alle relevante organisaties ‘buiten’: ROC’s, kenniscentra, gemeente, samenwerkingsverbanden, etc.

Ervaring Jeugdzorgplus en jeugdinrichting

Wat? Waar?
Opzetten leertraject arbeidstoeleiding inclusief arbeidstrainingscentrum bij jeugdinrichting De Hartelborgt Kompas College & Hartelborgt
Opzetten AKA-opleidingen voor VSO-school bij jeugdinrichting Teylingereind De Burcht 
Audit en advisering over ontwikkelen MBO-opleidingen voor VSO-school bij jeugdinrichting Eikenstein De Sprongh(in opdracht van st. 180)
Opzetten AKA-opleidingen voor VSO-school bij jeugdzorgplus instelling Rentray   Suringarschool(in opdracht van st. 180)
Advisering over ontwikkeling MBO-opleidingen voor VSO-school bij jeugdinrichting Den Hey Acker Ginnekencollege(in opdracht van st. 180)
Opzetten intern leerbedrijf bij jeugdzorgplus instelling Almata(in opdracht van st. 180)
Opstellen handboek Work-Wise Duaal Stichting 180